Nagradna igra

Nagradna igra »NAJ FARMACEVT«

1. Kdo prireja nagradno igro
Organizator nagradne igre »Paket zdravja Sanofarm« je Sanofarm d.o.o., Šmarska cesta 5c, 6000 Koper, v nadaljevanju organizator, medijski sponzor nagradne igre je podjetje Media 24, Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana – Črnuče, v nadaljevanju medijski sponzor.

2. Kdaj nagradna igra poteka
Nagradna igra poteka od 7. marca 2017 do vključno 7. aprila 2017 v revijah Zarja, Zvezde, Maja ter Bodi Zdrava.

3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija izdelkov organizatorja in revij medijskega sponzorja, pridobivanje naročnikov in baze potencialnih naročnikov, pospeševanje prodaje ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenih medijev.

4. Potek nagradne igre
V nagradni igri lahko bralci revij Zarja, Zvezde, Maja ter Bodi Zdrava sodelujejo na sledeč način:
- Z objavljenega oglasa za nagradno igro morajo izrezati kupon, izpolniti vse zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, kontakt) in kupon najkasneje do 7.4.2017 poslati na Media24 – NAJ FARMACEVT, Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana – Črnuče s pripisom »nagradna igra Paket zdravja Sanofarm«)
- Vsak sodelujoči lahko glasovnico dvigne tudi v tajništvu Media24, Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana – Črnuče

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Kuponi morajo biti originalni, torej izrezani iz revij ali prevzeti v tajništvu. Nakup revije ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Vrste nagrad in načini pridobitve
Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri potegujejo za nagradni paket zdravja Sanofarm v vrednosti 34,00 eur.

Prejemnika nagrade bo določil žreb. Nagrajenci bodo paket zdravja Sanofarm prejeli po pošti.


6. Potegovanje za nagrade
Za nagrade se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Pravili nagradne igre – torej bodo na naslov, določen v 4. točki Pravil; poslali pravilno in popolno izpolnjene kupone. Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila kršitev pravil nagradne igre oziroma, da nagrajenec že tekom nagradne igre ni bil diskvalificiran.

Žreb nagrad bo potekal v prisotnosti komisije nagradne igre, določene v 8. točki teh pravil.

7. Določitev nagrajencev
Žreb nagrajencev nagradne igre za vse nagrade v nagradnem skladu bo potekala na naslovu podjetja Media 24. Predsednica/-nik komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredila/l zapisnik, ki se bo hranil leto dni na naslovu Media 24, Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Črnuče.

Žreb izmed vseh pravilno in popolno izpolnjenih kuponov opravi organizator, ki iz strokovnih razlogov lahko izbrano nagrajenko zavrne. V tem primeru se žreb sedem dni po zavrnitvi nagrajenke ponovi in v skladu s pravili obvesti novo nagrajenko.

8. Pristojnosti komisije nagradne igre
Komisija nagradne igre, ima sledeče pristojnosti:
- nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne igre,
ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te nagradne igre.
- V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja pravil te nagradne igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili nagradne igre. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 14 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil nagradne igre s strani komisije, le tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da so poslani kuponi originalni in ne kopirani ali natisnjeni. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je pripisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
- Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko e-poštnega naslova ali, če je ta podatek na voljo, preko njegove telefonske ali mobilne številke.
- Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

9. Seznam nagrad

5 x paket zdravja Sanofarm

10. Objava nagrajencev in žrebanje
Žrebanje bo potekalo ne glede na število prejetih pošiljk, v žrebu pa se bodo upoštevali prejeti kuponi s poštnim žigom na dan 7.4.2017
Na spletni strani www.revijazarja.si bodo najkasneje v 14 dneh po žrebu nagradne igre objavljeni nagrajenci. Če podatkov o imenih in priimkih ne bo na voljo, bo organizator objavil prvi del e-poštnega naslova sodelujočih, katerih podatkov o imenih in priimkih ne bo na voljo, v obliki ime@...
Komisija bo nagrajence ponovno preverila, če so sodelovali v skladu s Pravili ter si pridrži pravico postopanja po 8. točki Pravil. V primeru, da je izžrebani nagrajenec diskvalificiran v skladu z 8. točko Pravil se žreb ponovi.

Splošno o nagradah in nagrajencih
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka oz. e-poštnega naslova (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletni strani www.revijazarja.si in v medijih medijskega sponzorja, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade.
Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 14 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad, ki je lahko predmet obdavčitve z vidika Zakona o dohodnini. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre. Nagrajenec pa je odgovoren za prijavo dohodnine.

V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade organizatorju posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi.
Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator in medijski sponzor sta v teh primerih prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.
Organizator ima na podlagi strokovne presoje zavrniti izžrebano kandidatk, če ta ni primerna za estetski poseg. Organizator, medijski sponzor in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijskega sponzorja obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

11. Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

12. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec soglaša s pravili nagradne igre.

13. Pravila nagradne igre in kje se nahajajo
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani www.revijazarja.si.

14. Uporaba osebnih podatkov
Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov na spletni strani www.revijazarja.si ter v medijih medijskega sponzorja in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.
S sodelovanjem v igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju in medijskemu sponzorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).
S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje podjetju organizatorja in medijskega sponzorja, da kot upravljavca zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, neposrednega trženja, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva.
Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko podjetji Sanofarm d.o.o. In Media 24 obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost zahtevati vpogled in ažuriranje podatkov v bazi podatkov.

15. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic sodelovanja sodelujoči zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov info@zarja.si. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

16. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.
Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.
Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 3.3.2017

Nagradna igra  »NAJ FARMACEVT«